Servei d’Urgències i CMA, Granollers

Data: 2015-2022
Obra nova: 7.917,15 m²
Autors: Vitaller Arquitectura - SPG Arquitectura
Promotor: Infraestructures.cat

L'objecte del projecte és la construcció d'un nou Centre de Salut a Granollers i alhora aprofitar la disposició d'una arquitectura pública per crear ciutat en una parcel·la que fa de límit entre dues trames urbanes ben diferenciades. La proposta es desenvolupa verticalment, a cada nivell hi ha un servei diferent, aconseguint així una organització clara i fàcilment comprensible pels usuaris.

Adequació a l’entorn// L’edifici, situat entre mitgeres i amb façana a dos carrers molt diferents, fa d’enllaç entre les trames existents amb la volumetria, i s’articula entorn un passatge, on se situen els accessos al centre, que comunica les dues carrers, creant un nou espai públic urbà. D’altra banda, es crea una plaça al carrer de Marià Sans per esponjar la trama urbana del nucli antic i alhora protegir la intimitat entre l’equipament i els edificis d’habitatges existents.

Organització i Esquema//  La volumetria es desenvolupa amb PB+4 al carrer Girona i PB+2 al carrer Marià Sans. Les plantes baixa i primera acullen el servei d’urgències (PB) i el bloc quirúrgic (P1), mentre que a les plantes superiors, on se situen les consultes i els despatxos, un gran pati, a què s’aboquen les sales d’espera, aporta les condicions de llum i ventilació adequades i és el mecanisme que organitza la distribució i les circulacions.

Singularitat i caràcter// Tot i la seva situació privilegiada, el nou Centre de Salut de Granollers presenta només dues façanes, en carrers oposats. Per això es desenvolupa una solució d’envolupant singular amb tubs metàl·lics en diferents posicions que donen vibració a la façana i actuen com a sistema de protecció solar.

Criteris de sostenibilitat// El disseny del nou centre de salut afronta els valors de sostenibilitat i equilibri amb lentorn de manera global, és especialment significativa la resolució de les dues façanes mitjançant una doble pell que els dóna