Sales de RNM i AngioTAC edifici DELTA HUB, Hospitalet

Data: 2022 - 2023
Obra de Reforma: 132,00m²
Promotor: Hospital Universitari de Bellvitge
Constructora: Capsana

L’objecte del projecte és la reforma interior d’una part de la planta baixa de l’edifici Delta ubicat al recinte de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat, per la construcció de una nova sala de Ressonància Magnètica i un nou AngioTAC (essent aquesta una sala d’intervencionisme de les més grans del parc hospitalari). Les sales s’ubicaran acompanyades dels espais de suport necessaris pel funcionament d’aquestes, incloent-hi, la renovació del passadís existent per accedir-hi.

La reforma té com a objectiu transformar els espais de la planta baixa de l’edifici polivalent pensat per atendre l’emergència sanitària COVID19 per a noves necessitats de l’Hospital Universitari de Bellvitge, actualitzant l’edifici per adaptar-lo al servei de neurologia. Es tracta d’una reforma interior i per tant no s’actua en la volumetria de l’edifici, la modularitat conpeptual de l’edifici permet aquests canvis d’ús i distribució sense canvis estructurals o d’envolvent.

El projecte contempla dues noves sales de diagnòstic i tractament, una sala de Ressonància magnètica i un AngioTAC, amb les sales de control, tècniques i de suport necessàries pel seu bon funcionament. Aquestes sales se sumen a la sala existent de radiologia. Se situen en planta baixa, pròximes a l’accés principal de l’edifici, per tal d’atendre tant a pacients que pugin arribar d’urgència, externs com a pacients ingressats.

A la façana sud, on se situa la ressonància, s’ha segregat la circulació de vehicles pesants a l’entrada a l’aparcament, per la proximitat de l’equipament, amb control de gàlib i pilones de separació.

Els elements de compartimentació interior s’han realitzat en sec, reduint el temps, el consum d’energia i la runa. Altrament, s’han reutilitzat elements existents de la planta, com les luminàries, detectors, reixetes, aïllament tèrmic, etc, per reduir residus de l’enderroc, ja que l’edifici és de nova construcció.

En el tractament de la sala de ressonància magnètica a més de l’aïllament per la gàbia de Faraday, s’ha realitzat un tancament amb un alt aïllament acústic de la sala respecte la resta de l’edifici, per no interferir en el confort dels espais adjacents.

Com a acabat del revestiment vertical, s’ha imprés, en cada una de les sales, una imatge seguint la linea humanitzadora de l’Hospital, que conta una història des de diferents punts referencials del Llobregat, coma distracció positiva dels pacients.