Hospital Sociosanitari i de Salut Mental , a Martorell

Data: 2018 - 2022
Obra nova: 8.453,70 m²
Promotor: Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús
Realitzat amb tecnologia BIM

El nou edifici assistencial se situa a la part nord de la parcel·la, al costat de l'actual edifici d'hospitalització de salut mental.

Adequació a l’entorn// El nou edifici assistencial se situa a la part nord de la parcel·la, al costat de l’actual edifici d’hospitalització de salut mental. L’accés es fa des de l’extrem est, a través del carrer existent i que comunica amb la resta d’edificis assistencials.
D’aquesta manera, l’edifici segueix amb l’estructura existent on tots els edificis assistencials se situen alineats a la part superior de la parcel·la formant una pastilla assistencial. Aquests edificis queden comunicats des de l’exterior per un carrer principal, a més de la continuïtat en planta semisoterrani a través de la galeria tècnica.

Organització i Esquema// El nou edifici assistencial consta de planta baixa, 2 plantes pis i planta semisoterrani. La seva geometria és un volum a L amb les barres perpendiculars situades al costat nord de la parcel·la generant un pati exterior per als residents a la zona sud, assegurant l’assoleig durant tot el dia.

Les plantes d’hospitalització es distribueixen a partir d’un passadís central amb sales a banda i banda amb llum natural. La barra situada al costat nord-est acull el programa d’accessos amb un vestíbul principal i sales de visites, connectat amb la zona d’administració i sales comunes.

A més, el nou edifici disposa d’un accés de serveis i ambulància per planta soterrani perllongant la rampa existent que comunica amb l’edifici de salut mental. D’aquesta manera, es genera un recorregut paral·lel al principal per a ús exclusiu de servei allunyat de la circulació pública.

Singularitat i caràcter// El nou edifici assistencial forma part d’un Pla director de tot el complex hospitalari, per la qual cosa la seva implantació al lloc i la relació amb l’exterior respon a dues escales diferents. D’una banda, l’edifici s’implanta donant continuïtat al carrer principal de vianants que vertebra la seqüència d’edificis assistencials i, de l’altra, es tanca sobre ell mateix al voltant del pati d’ús exclusiu dels residents.

Criteris de sostenibilitat// El disseny del nou edifici assistencial afronta els valors de sostenibilitat i equilibri amb l’entorn de manera global, és especialment significativa la resolució de la façana mitjançant una façana ventilada, però amb les dues fulles pesades per, a més, complir amb els requisits de seguretat donats pel tipus de programa i usuari.