Hospital de Dia Hospital Santa Caterina, Salt, Girona

Fecha: Febrer 2019 - Octubre 2021
Obra Ampliació i Reforma: Planta Soterrani: 878,30m2 - Planta Baixa: 481,20m2
Promotor: IAS-Institut d'Assistència Sanitària
Constructora: SEROM - Serveis, obres i Manteniment SL

El projecte consisteix en la reforma i l'ampliació de l'Hospital de Dia de l'Hospital de Santa Caterina, situat al complex hospitalari de l'Institut d'Assistència Sanitària a Salt, comarca del gironès (Girona).

La creixent necessitat de tractaments ambulatòris als hospitals, ha fet evident la necessitat que tenia l’Hospital Santa Caterina d’ampliació del servei d’Hospital de dia, per poder adaptar-se als estàndards de qualitat actuals.  Per millorar el procés de diseny i sobretot la funcionalitat dels espais una vegada posats en marxa s’ha seguit un procés de LEAN design, de manera que en funció dels mapes de fluxes, els diagrames d’espaguetis i les espectatives d’ús es van redefinir els espais i llocs de treball dels quals es dota el nou hospital de dia per un correcte funcionament.

L’Hospital de dia existent s’ubicava a la planta baixa, ocupant un mòdul complet entre patis, i s’ha ampliat amb l’espai que queda immediatament a sota, a planta soterrani, on fins ara s’ubicava l’arxiu d’ històries mèdiques.
A més, s’ha incorporat a la planta soterrani un espai que, en el moment de la construcció del complex hospitalari, es va deixar “en brut” per a una futura ampliació. També es construeix un nucli vertical d’escales i ascensor al pati existent per tal de comunicar les dues plantes.

El fet d’ampliar la superfície destinada a aquest servei permet agrupar per plantes els diferents serveis que s’hi inclouran. Així, al nou espai de planta soterrani s’hi ubiquen 3 sales de tractament (Oncologia, Médico-Quirúrgic i Pacients Crònics), 6 boxes individuals, a més de diverses consultes i gabients d’exploració. A la Planta Baixa, on fins ara s’han ocupat els espais d’Hospital de Dia, s’amplia i renova la zona de recovering i la UPAI.

Ambdues àrees, tot i formar part de la planta soterrani, compten amb llum natural gràcies als patis que separin els diferents mòduls de l’hospital. És justament en aquest pati on s’instal·la el nou ascensor, que permet la comunicació directa entre totes les sales sense haver de fer ús dels nuclis generals de l’edifici. Aquest ascensor es complementa també amb una nova escala entre la planta baixa i la planta soterrani, a la qual s’accedeix des de les noves sales d’espera de cada planta.

Cal destacar el disseny dels boxes de les noves sals de tractament en planta soterrani, separats per una moble-divisori que dóna privacitat a l’usuari però li permet tenir una visió global de la sala i gaudir de la llum natural sigui quin sigui el box on es troba. Aquests elements de separació inclouen tots els elements de servei assistencial necessaris (preses de gasos, endolls, sistema pacient infermera) però també contemplen les necessitats del pacient, pel qual es reserva un espai propi d’emmmagatzematge, una zona per a l’acompanyant, i s’utilitzen materials de caire càlid (fusta) que millorin l’estat emocional del pacient i contribueixen a disminuir la percepció de medicalització d’un espai on han de romandre durant diverses hores al dia.