Centre d’Atenció Primaria, Castelldefels – BCN

Data: Set 2021- en projecte
Obra nova: 4.215 m²
Autor: Vitaller Arquitectura
Promotor: Infraestructures.cat

1r Premi: Edifici d'alta qualitat arquitectònica, construcció sostenible i amb l'objectiu de crear espais on el benestar de les persones sigui primordial.

L’emplaçament escollit per al nou CAP de Castelldefels s’ubica al nord de la ciutat, en una zona privilegiada tant pel seu entorn natural com per les vistes que ofereix.

El solar es situa a la cantonada de l’Avda de Lluís Companys i el carrer del Dr. Trueta, sent l’avinguda la principal zona de trànsit de persones i vehicles. Amb una orientació a sud-est, aquesta via ofereix alhora una amplia vista sobre el Parc de la Muntanyeta, al costat oposat al solar,  que a més de grans extensions d’arbres i jardins concentra també© una gran activitat de la comunitat de Castelldefels convertint-se en la visual natural del nou CAP.

El solar, però, es complementa amb una altra àrea de jardins i zona esportiva al vessant oposat al Parc, més tranquil, comunicant-se tots dos a través d’un passatge a l’extrem oest del solar, que creix amb un fort pendent cap a l’extrem nord-oest que determina  en gran mesura el resultat final de la proposta.

 

PROPOSTA

La proposta presentada es genera entorn a 3 principis bàsics:

  1. Permetre l’adaptació de l’edifici al fort pendent de la parcel.la
  2. Incloure 3 serveis diferenciats en un sol edifici que funcionin de manera independent però que alhora es comuniquin correctament entre ells
  3. Respondre i aprofitar la dualitat de vistes i orientacions (cap al parc, i cap als jardins i la zona esportiva).

Per això el nou CAP s’articula entorn una peça central (o “placa base”) que se situa longitudinalment en la parcel.la i la recorre d’extrem a extrem. En aquesta placa base, s’hi ubiquen tots els elements de servei de l’edifici: circulacions (escales i ascensors), vestíbuls, nuclis de banys, passos d’instal·lacions, i és a través d’aquesta peça que els diferents serveis (CAP-Salut Mental-Rehabilitació) es poden comunicar entre ells sense fer necessaria la circulació o l’accés pel seus espais interiors/assistencials.

Aquest element, per tant, funciona com una placa base amb nombrosos “slots” on es “connecten” les diferents àrees assistencials (o “components”). Aquests components tenen diverses configuracions d’acord amb el programa funcional, però repeteixen sempre un mateix esquema: compten amb un espai flexible (sala d’espera, àrea de recepció, sala d’ús obert) a través de la qual es realitza la connexió amb la placa de serveis i circulacions, deixant els usos a la part exterior de la peca i, per tant, oberts sempre a les vistes i a la llum natural i la ventilació.

 

Esquema de conformació de l’edifici.

El fet de treballar amb aquestes “peces” o “components” equivalents a àrees del programa funcional facilita en gran mesura l’adaptació a les diferents alçades reguladores, i alhora permet deixar alguns “slots” o punts de connexió lliures de manera que, tot i ser un edifici compacte, les vistes, la llum i la ventilació arribin fins als espais més interns.

A més, permet configurar la meitat sud-est amb una alçada inferior, ajustada al parc a l’altra banda de l’avinguda, deixant la part més alta de l’edifici al costat oposat.

 

CIRCULACIONS

El fet de tenir una peça central amb tots els serveis i circulacions permet dotar a totes les plantes d’un mateix esquema organitzatiu, el que clarifica el funcionament del centre a usuaris i professionals, alhora que fa possible que les 3 principals àrees del CAP (Atenció Primària, Rehabilitació i Salut Mental) funcionin com a serveis independents, però mantenint la comunicació interna a través del nucli central de comunicacions i serveis.

 

Esquema dels diferents nivells de circulació a l’interior de l’edifici.

 

MATRIALITAT I ENTORN

L’ús de la fusta com a principal material de la proposta (estructura i envolvent) permet integrar l’edifici en el passatge verd que conformen el Parc de la Muntanyeta i l’Àrea Esportiva CEM Can Roca. D’altra banda, La decisió de dissenyar totes les cobertes de l’edifici com a cobertes vegetals fa possible que tot i construir un nou edifici es mantingui la PETJADA VERDA dins el Pla Especial de l’Ajuntament per crear una gran àrea verda per a la ciutat.

 

Emplaçament. El nou CAP com a continuació del Parc de la Muntanyeta cap a Can Roca.

 

SOSTENIBILITAT

El projecte parteix de la necessitat d’aprofitar les condicions ambientals que ofereix el solar (orientació, vistes i vegetació), posant la sostenibilitat com a eix clau entorn el qual es desenvolupa la proposta, atenent a tres aspectes: control ambiental a través de l’envolvent, reducció de la demanda energètica i màxim aprofitament de la ventilació i la llum natural. Aquests punts s’incorporen al projecte des de les primeres fases del disseny per tal d’aconseguir un edifici de mínim impacte en tot el seu cicle de vida.

 

Esquema de sostenibilitat de la proposta.

Alhora es proposa una estructura de fusta rigiditzada per l’element central de serveis (placa base). Cada una de les àrees de programa funcional es conforma dins un mòdul d’estructura de fusta a base de jàsseres que van des d’aquest nucli fins a l’envolvent del mòdul, conformada per un perímetre de pilars de fusta. Els forjats es proposen també d’entramat de fusta, amb aïllament de llana de roca entre taulers que aïlla tèrmica i acústicament, donant com a resultat espais modulats flexibles, ja que les plantes queden lliures de pilars intermitjos, i permeten canvis d’ús amb gran facilitat.

 

Esquema de proposta estructural