Reforma i Ampliació de l’Hospital Lleuger, Salou

Data: 2007-2010
Ampliació: 4.766,93 m²
Reforma: 380 m²
Promotor: Catsalut
Constructor: DRAGADOS

El projecte contempla l’ampliació del centre sanitari existent. Es proposa mantenir el caràcter unitari entre ambdós cossos. Per tant, es conserva el màxim número de recintes existents ,quedant el nou programa concentrat a l’àmbit de l’ampliació.

Adequació a l’Entorn// L’ampliació arranca des de l’edifici actual i creix cap al buit lliure que resta per ocupar de la parcel.la i que permet que aquesta estigui en contacte directe amb el carrer, facilitant els accessos a les dependències de cada unitat. Això permet que el nou edifici s’integri amb l’entorn existent.

Organització i Esquema// L’accés principal es manté a cota de carrer que actualment connecta directament amb el vestíbul, un gran distribuïdor entre lo existent i els nous recintes. Així es produeixen circulacions creuades per a anar als diferents serveis.
Aquesta continuïtat es trasllada a les façanes on s’utilitza el mateix tipus de material de maó vist de color blanc per generar les noves façanes. Per a tots els espais de recorregut dins del centre es disposen lluernais que generen espais més socials, generant estança amb llum controlada.

Singularitat i Caràcter// Creuant l’edifici, es circula per uns espais cuidats i agradables que fa que l’usuari es senti confortable. Una sèrie de bancs de fusta, revestiments de fusta i patis de llums amb vegetació intenten contínuament buscar aquesta humanitat de l’espai d’espera que s’allarga fins a l’interior dels recintes específics, on també s’han cuidat els detalls per què siguin el resultat de combinar requeriments tècnics amb petits detalls que acabin dibuixant espais de gran qualitat espaial.

Criteris de Sostenibilitat// Són una exigència irrenunciable en qualsevol activitat i des de l’arquitectura s’ha de garantir aquest objectiu.
L’ampliació atén a aspectes d’optimització de l’energia llumínica (orientació, sistemes de control de luminescència i sistemes d’estalvi de consum energètic), sistemes de climatització natural (protecció solar de les finestres, mecanismes de ventilació natural), sistemes passius de control (aïllament tèrmic de divisòries, ventilació creuada i efecte hivernacle mitjançant els forjats) i d’aïllament acústic de l’edifici (materials aïllants, finestres de doble envidriament i textures d’aïllament acústic) per aconseguir un edifici adaptat a les necessitats actuals.