Ampliació del Hospital de Santa Maria, Lleida

Data: 2010-2013
Obra nova: 4.477 m²
Promotor: GISA-S.C.de la Salut

L’edifici de l’Hospital Santa María de Lleida s’ubica en un edifici sanitari construït entre els anys 1922-1928 d’estil Noucentista i que ha patit una sèrie d’intervencions i ampliacions al llarg dels anys.

Adequació a l’Entorn// La proposta es basa en el programa Funcional de Reforma de l’ala est i en el Pla de Necessitats de l’àrea d’administració i direcció gerència de l’Hospital Santa Maria.
S’intenta cenyir a la geometria existent i l’ampliació es fa intentant seguir la conformitat existent però entenent-ne un nou volum que es disposa dins els límits de l’hospital. Creix per la banda no de passeig de l’usuari per tenir menys repercussió la intervenció.

Organització i Esquema// S’aprofita els límits de la geometria existent i es disposen nous recintes, intentant que el màxim es col.loquin en façana. Els que no es disposa un pati interior que ajuda a organitzar l’interior i a donar llum a aquests recintes. Tot això acaba generant un circuit de públic i un tècnic en dos corredors que pivotant en aquest pati.

Singularitat i Caràcter// Tot i intentar donar continuïtat de base a la façana, es denota la nova actuació al col.locar en les obertures, per al control lumínic uns bris-oleis de fusta que li acaba donant un caràcter diferencial al conjunt. Aquest tracte s’estén a la façana Nord-est amb presència també de llates de fusta que lligant ambdós plans de façana, i que sobrepasen l’actual.

Criteris de Sostenibilitat// Geometria definida per afavorir l’execució i el rendiment de l’edifici. Jerarquia de dimensió d’obertures en favor de si es vol captar més o menys llum, i controlant les possibles pèrdues o guanys a través d’elles. Control de pèrdues i guanys tan a través de bri-solei que es col•loquen davant de les obertures. Ventilació natural al permetre que les fusteries en recintes puguin ser practicables.
Entrada de llum natural en tots els recintes el que es tradueix en un reducció del consum energètic.
Interiors de l’ampliació executats en sec i de forjat a forjat per a millor condicions acústiques. Els paraments es revesteixen amb panells fenòlics que permeten un comportament molt bo al pas del temps i és un material molt sofert a part de les prestacions higièniques que atorga.