Reforma i rehabilitació de l’Hospital Clínic Barcelona

Data: 2007-2019
Reforma: 5.150 m²
Promotor: Hospital Clínic de Barcelona

L'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona és un hospital docent relacionat amb la Universitat de Barcelona i en concret amb la Facultat de Medicina, a la qual envolta físicament. Situat al centre de la ciutat de Barcelona, va ser fundat l'any 1906 i s'emmarca dins el conjunt arquitectònic d'estil eclèctic classicista de la Facultat de Medicina a partir d'un projecte d'Ignasi C. Bartrolí (1881). El projecte de reforma s'aborda en múltiples fases que no afecten el normal ús de l'Hospital, ja que s'actua de manera aïllada en les zones a reformar per evitar que es vegin afectades les circulacions o possibles riscos de contaminació nosocomial.

Adequació a l’entorn // Són reformes interiors dins d’un conjunt protegit arquitectònica- ment, amb la finalitat d’adaptar-los a l’ús actual i noves necessitats tant tecnològiques com dels usuaris.

Organització i esquema // Ve determinat per l’àmbit d’actuació encarregat i on mana l’esquema que es desenvolupa amb la unitat a reformar quedant sempre supeditada a les limitacions geomètriques del propi edifici.

Singularitat i caràcter // Es pretén sempre donar una qualitat de l’espai que afavoreixi l’estada, llarga o curta de l’usuari pacient i l’usuari treballador sanitari. Es cuiden les entrades de llum i s’intenta jugar amb els paraments donant-los color per fer els espais més agradables.

Criteris de sostenibilitat // Supeditats a la rigidesa de requeriments tècnics i sanitaris dels materials a emprar, es decanta per usar materials que donin una resposta a tot això però lligats a la durabilitat, tant pel seu ús com per no interferir en l’activitat sanitària evitant que els materials s’hagin de substituir en períodes curts.

Tots els materials utilitzats son gran estàndard i en gran part prefabricats, lo qual fa possible la construcció en sec i que la execució, així com el recanvi de peces sigui més fàcil, intentant un estalvi energètic important.