Hospital sociosanitari i de salut mental, Balaguer

Data: 2012-2014
Obra nova: 5.900 m²
Promotor: Hestia Alliance

El nou Hospital se situa a l'extrem est de la ciutat, en una zona de nova urbanització. S'ordena amb façana principal al carrer que connecta amb el centre del municipi. L'accés es produeix a través d'un gran porxo, amb façana de vidre, per fomentar la relació interior exterior i donar la benvinguda als visitants. A l'edifici es pot diferenciar la part de basament ceràmic fosca, més pública, amb la part més residencial, clara amb grans finestrals foscos de lames.

Adequació a l’entorn // El projecte s’ajusta a les superfícies construïdes i útils del programa funcional, i s’estructura en tres zones. A la planta baixa s’organitza principalment tot el programa destinat a serveis, diferenciant l’ala oest on s’ubica tot el programa destinat al Centre de Dia, mentre que a l’ala est se situa la resta del programa destinat a la resta dels serveis generals de l’edifici. A la planta primera se situa el programa destinat a la zona residencial i en la segona l’hospitalització de salut mental

Organització i esquema // Es tracta d’una edificació formada per planta baixa i dues plantes pis, amb una part a la coberta com a galeria d’instal·lacions. L’edifici s’organitza en forma d’U adaptant-se a la geometria del solar, recolzant-se sobre el Vial G, que és des d’on es produeixen tots els accessos a l’edifici, tant a nivell de vianant i usuari, com d’accés rodat per als serveis. L’accés principal de l’edifici es produeix a través d’un gran porxo, amb una doble entrada cap al centre sociosanitari i el Centre de Dia. L’accés de serveis es produeix pel lateral de l’edifici més relacionat amb carrer Urgell, principal connector amb la ciutat , en contacte amb la zona de serveis, residus i subministraments.

Singularitat  i caràcter// L’estructura de l’edifici és posttesada. La coberta plana de l’edifici es resol amb una mateixa tipologia constructiva i dos acabats diferents que coincideixen amb les àrees dels dos tipus de forjats, el de planta baixa i primera, i els de planta coberta. Es tracta en els dos casos d’un sistema de coberta invertida i transitable que està composta bàsicament per tres elements que es col·loquen en sec sobre el forjat prèviament regularitzat. Aquesta exigència s’estén a paraments, claraboies o alts elements als quals es realitza la connexió o el final de la impermeabilització.

Criteris de sostenibilitat // Els aïllants tèrmics mitjançant materials naturals com la llana de roca, que a més de ser ecològics, són iguals o més eficaces que els aïllants com el poliuretà o el polietilè. S’han dissenyat les obertures amb un marc i lames verticals que sobresurten de la façana, per tenir una millor protecció solar, a més vam crear un ritme de façana, contrastat amb l’horitzontalitat de l’edifici.