Centre d’atenció diürna per a la gent gran al municipi de Vidreres

Fecha: 2019
Obra nova: 2.151,94m²
PEC: 2.416.456,31€

L’objecte del projecte és la construcció d’un centre d’atenció diürna i dues unitats de convivència per a la gent gran al municipi de Vidreres. El projecte respon a la voluntat de contribuir a cobrir les necessitats actuals derivades de l’envelliment progressiu de la població del municipi. El projecte es resol amb els criteris d’atenció centrada a la persona. L’edifici consta de tres volums diferenciats però connectats entre ells per un passadís que farà també que l’edifici es relacioni amb l’espai exterior. En el primer volum, de forma rectangular, és on es situarà el centre d’atenció diürna. Els altres dos volums, de forma quadrada amb pati central, és on s’establiran les dues unitats de convivència per a la gent gran. La distribució de l’edifici permet la relació constant entre els espais interiors i exteriors afavorint la qualitat de vida dels usuaris.

Adequació a l’entorn// L’edifici es desenvolupa en una sola planta generant un únic accés a través d’un porxo pel carrer Orient. El vestíbul s’alinea al carrer i l’edifici s’obre per generar una amplia entrada que allarga la vorera.L’edifici tindrà també un accés logístic per serveis i mercaderies a la part posterior, a través del carrer Costa Brava.

Els espais exteriors de la parcel·la s’urbanitzaran per dotar al municipi d’un nou aparcament i d’una zona de jocs infantils a més d’un jardí terapèutic del propi centre.

 Organització i esquema// L’edifici s’organitza en tres volums diferenciats, cadascun d’ells entorn a un pati. El primer edifici, que genera l’accés a través d’un ampli vestíbul, dona entrada al centre diürn que consta d’un ampli espai de convivència i d’un jardí propi.

A través del mateix vestíbul es dona accés a un passadís vidriat que condueix fins a les unitats de convivència. Cadascuna d’elles s’organitzen a través d’un pati central permetent una major privacitat als espais d’habitacions i generant un espai de convivència ampli i lluminós, sempre en contacte amb l’espai exterior, considerat aquest com un element terapèutic.

 Singularitat i caràcter// El nou centre d’atenció diürna i les dues unitats de convivència s’integren dins el casc antic del municipi adoptant volumetries baixes i solucions arquitectòniques i constructives tradicionals.El model d’atenció centrada en la persona té com objectiu major dignitat per les persones grans, aconseguir que segueixin tenint un projecte de vida i per això el model arquitectònic com la seva “casa”.

Criteris de sostenibilitat// El disseny del nou centre d’atenció diürna i les dues unitats afronta els valors de sostenibilitat i equilibri amb l’entorn de manera global, introduint criteris d’ecodisseny que permeten minimitzar l’impacte ambiental generat per l’edifici i alhora reduir els requeriments energètics del centre.

En aquest sentit és especialment significatiu l’aprofitament del confort lumínic i la ventilació a través dels patis que genera. S’utilitzen materials de baixes emissions de C02 i amb certificació medioambiental, a més de sistemes de construcció en sec que permeten ser desmuntats i reutilitzats.