Ampliació i reforma del Servei d’Urgencies de Castelló

Data: 2018 - 2019
Obra nova: 3.350,40 m²
PEC: 4.217.063,17 €
Promotor: Conselleria de Sanitat Universal i salut pública de la Generalitat de Valencia
Realitzat amb metodologia BIM.

El projecte consisteix en l’ampliació i reforma del servei d’urgències de l’Hospital General Universitari de Castelló que comprèn planta baixa, primera i segona de la zona central de l’Hospital. En la planta baixa s’actua on actualment es troben les àrees d’Urgències (pediatria, traumatologia, observació, admissió i triatge) i l’àrea de Farmàcia. També s’actua en la zona de recepció de subministra-ments de farmàcia, la urbanització exterior i l’accés logístic.

Adequació a l’Entorn// L’ampliació de les Urgències és una oportunitat per a ordenar el volum i formalitzar una nova façana principal que unifiqui tots els volums mitjançant un tancament lleuger ceràmic, com la resta de l’Hospital.La nova façana serà permeable en planta baixa, s’estableix una relació visual directa entre la sala d’espera principal i l’accés, garantint la il·luminació natural, visuals i major orientació de l’usuari. Es generen espais confortables que ajudin a reduir l’estrès de les persones.

Organització i Esquema// La distribució interior ha estat dissenyada de ma-nera que es respectin els principals recorreguts interns i externs de l’edifici. S’ha tingut especial atenció a separar l’accés per als vianants principal de l’accés di-recte de les ambulàncies amb pacients crítics. D’aquesta manera el primer no interfereix amb el segon.

Singularitat i Carácter//  La gelosia de façana posseeix una forma parabòli-ca, sent el punt més curt el corresponent a l’última planta i el més llarg el de la primera planta. D’aquesta forma es dota a l’edifici d’un aspecte més flexible i es crea un espai de pèrgola en l’accés de planta baixa per a ambulàncies i vianants.

Criteris de Sostenibilitat //  El projecte serà cofinançat amb fons europeus FEDER, per a això s’han dissenyat els espais pensant en les persones com a ob-jectiu central de manera que es garanteixi la màxima qualitat assistencial i la mi-llor experiència dels usuaris, sent significativa l’atenció pel confort tèrmic i lumí-nic. S’utilitzen materials amb baix impacte en emissions de CO2 i amb certificació mediambiental, a més de sistemes de construcció en sec que generin el mínim residu en obra.