Residència per a Gent Gran, Figueres

Fecha: 2016
Obra nueva: 5.548,43 m²
PEC: 6.431.662,89 €
Promotor: Fundació Salut Empordà

Es tracta d’una residència amb servei d’atenció diürna i habitatges tutelats per a gent gran a Figueres. El projecte respon a la voluntat de contribuir a cobrir les necessitats actuals derivades de l’envelliment progressiu de la població de la comarca. L’atenció centrada en la persona s’allunya del model de cures tradicionals, on l’atenció ve determinada per procediments uniformes derivats de necessitats associades a la classificació de malalties i condicionants organitzatius.

,Adequació a l’entorn// L’equipament està format per dos volums longitudinals col·locats perpendicularment i units per un porxo d’accés en planta baixa. Tan sols en planta soterrani els dos volums es connectaran permetent el pas d’un a l’altre. L’edifici de la residència es desenvolupa donant façana al carrer de Ponent, generant un retranqueix en planta baixa que es correspon al basament de l’edifici, per separar-se del carrer i cedir l’espai públic a la vorera. A la trobada dels dos edificis, es troba l’accés, a través d’un porxo, que serveix d’espai de transició entre exterior i interior, però també entre espai públic i privat, donant continuïtat visual entre els diferents espais. A l’interior de la parcel·la trobem un pati que serveix per a ús dels usuaris. En tot moment es busca la relació amb aquest pati interior en planta baixa mitjançant uns porxos que connecten l’interior de la residència amb l’exterior, i en les plantes superiors amb obertures i visuals cap a aquest.

Organització i Esquema// Totes les plantes de l’edifici dels habitatges s’organitzen a través d’un passadís longitudinal que dóna a façana nord, al pati d’illa. En planta soterrani, trobem els serveis centralitzats, gestió tècnica, hostaleria i serveis complementaris que donen servei als dos edificis. És per això, que en aquesta planta es comuniquen els dos edificis entre ells a través d’un passadís.

Singularitat i Caràcter// El pati interior d’illa es considera un element terapèutic, s’organitza el jardí amb diferents espais que ofereixen diversitat d’usos i activitats. Proporciona els passejos, l’exercici físic i la rehabilitació. Amb això es garanteix la continuïtat de la vida anterior, el manteniment de les relacions socials i la facilitat per a noves interaccions.

Projecte Realitzat amb ACP// Es tracta d’un model que té com a objectiu dignificar les persones grans i aconseguir que segueixin tenint un projecte de vida. El model arquitectònic, la seva “casa”, és fonamental perquè aquest objectiu sigui un èxit.