Arquitectura pel final de la vida. Creació d’entorns propicis i saludables per a la cura

Autor: Albert Vitaller, Soci director a Vitaller Arquitectura | Paula Mª Díaz Gutiérrez, Arquitecta a Vitaller Arquitectura
Data de publicació: Juliol de 2021
Referència: https://hospitecnia.com/arquitectura/diseno-y-reflexion/arquitectura-final-vida/

Índex

  Introducció – Situació actual

  Els pacients en situació de cures pal·liatives són aquells que pateixen una malaltia terminal, incurable i progressiva. No podem parlar d’aquests pacients i de la situació actual sense posar primer en context la percepció al llarg de la història de les persones amb la mort.

  Històricament, l’actitud de l’ésser humà davant de la mort ha anat variant progressivament. La percepció durant l’Edat Mitjana era la de la mort a casa, envoltat dels éssers estimats al voltant del llit del pacient. Es considerava una cerimònia que ajudava i acompanyava la persona en el procés de la mort, envoltant-la, normalitzant-la i possibilitant el comiat. Posteriorment, la mort va començar a individualitzar-se, preocupant-se de la identificació de les sepultures i la realització d’obres materials i espirituals que ajudessin a la salvació. Aquest individualisme acabo desembocant en l’expressió pública del dol i el culte als cementiris que coneixem actualment, en entorns culturals occidentals.

  Més endavant, a principis de segle XX el tema de la mort ha quedat relegat a un segon pla, s’ha apartat del llenguatge quotidià i s’atribueix a un fenomen llunyà, apartant-lo de la societat i generant un cert sentiment negatiu i de desaferrament.

  L’evolució del concepte de la mort ha passat de ser una etapa més de la vida, viscuda de forma acompanyada, normalitzada i acceptada a ser un element aliè a aquesta, sent apartat i de caràcter vergonyós tant durant el procés com posteriorment a la mort.

  De la mateixa manera s’ha passat d’un procés associat a la intimitat ia l’entorn de la llar a un de vinculat al centre mèdic ia l’hospitalització.

  Al llarg del segle XX la medicina ha estat centrada a descobrir les causes i les cures de les malalties, cercant la prolongació de la vida, deixant en un segon pla la qualitat de la seva vida. En els pacients en un procés de final de vida, el tractament aplicat per diferents especialistes pot acabar en allò que actualment coneixem com a aferrissament terapèutic, ja que són pacients que reben ajuda per controlar els símptomes, però no es tracta d’un tractament curatiu. Per tant, hauria de prevaldre la qualitat de vida i l’alleujament de símptomes davant de l’ús de tractaments indiscriminats que no portaran a la curació.

  Als anys 60 s’inicia el moviment Hospice promogut per Cicely Saunders, que busca generar espais d’atenció per a aquests pacients, així com suport adreçat a les famílies. Aquest moviment torna a posar el focus en el procés de final de vida, normalitzant-la i tractant-la com un element important a cuidar i conèixer.

  Igual que Florence Nightingale va transformar la infermeria i els hospitals en adonar-se de les insuficiències que patien els soldats durant la guerra de Crimea, Cicely Saunders als anys 60 va ser conscient de les carències en les cures hospitalàries que experimentaven els pacients incurables abans de morir .

  A partir de les seves experiències als diversos hospitals on va treballar i del resultat de les seves investigacions, va desenvolupar la “Teoria del Dolor Total”. Segons Saunders, el dolor que experimenta un pacient en fase terminal va més enllà del dolor físic i, qui en té cura, ha de tenir en compte igualment aspectes socials, emocionals o espirituals.

  Cicely Saunders va planejar que St Christopher’s Hospice, inaugurat el 1967, seria el primer hospice de recerca i ensenyament, on es vinculés el control expert del dolor i els símptomes, l’atenció compassiva, l’ensenyament i la investigació clínica, sent pionera al camp de les cures pal·liatives.

  Als anys 80 l’OMS incorpora oficialment el concepte de Cures Pal·liatives, acció que també realitza la PAHO (Organització Panamericana de la Salut) una dècada després. També trobem que la darrera definició de Cures Pal·liatives que realitza l’OMS és de l’any 2002, sent aquesta:

  “Cura activa i integral de pacients la malaltia dels quals no respon a terapèutiques curatives. El seu fonament és l’alleugeriment del dolor i altres símptomes acompanyants i la consideració dels problemes psicològics, socials i espirituals. L’objectiu és assolir la màxima qualitat de vida possible per al pacient i la família. Molts aspectes de les cures pal·liatives són també aplicables en fases prèvies de la malaltia conjuntament amb tractaments específics.”

  Podem veure que la relació de Cures Pal·liatives definida per l’OMS es refereix al mateix concepte que plantejava Saunders amb els Hospice, posant en evidència la necessitat de tractar de manera més àmplia i complexa el concepte de la mort i de malalties progressives i incurables, integrant tots els implicats i durant totes les parts del procés. Actualment els Hospice s’han anat expandint al llarg del món, i són els més destacats a la Gran Bretanya i els Estats Units.

  A mitjans dels vuitanta comencen a desenvolupar-se les Cures Pal·liatives dins de les atencions mèdiques en països europeus, incorporant també pacients no oncològics.

  Posteriorment, Gran Bretanya va ser el primer país del món a crear la subespecialitat mèdica anomenada Medicina Pal·liativa, fet que va ser seguit d’altres països entre els quals encara no es troba Espanya.

  Relació actual amb els pacients pal·liatius

  Un dels problemes principals pel que fa a les cures pal·liatives és la forta desconnexió entre la problemàtica que suposa patir una malaltia amb necessitat de cures pal·liatives i la societat. En la major part dels casos no hi ha una consciència social sobre aquest tema, igual que s’estigmatitza i s’aïlla.

  De la mateixa manera, es tracta com a “pacient” tan sols la persona que pateix la malaltia, mentre que hi ha una implicació en tot el procés tant del personal com del personal sanitari i cuidadors.

  Relació actual amb els pacients pal·liatius

  Un dels problemes principals pel que fa a les cures pal·liatives és la forta desconnexió entre la problemàtica que suposa patir una malaltia amb necessitat de cures pal·liatives i la societat. En la major part dels casos no hi ha una consciència social sobre aquest tema, igual que s’estigmatitza i s’aïlla.

  De la mateixa manera, es tracta com a “pacient” tan sols la persona que pateix la malaltia, mentre que hi ha una implicació en tot el procés tant del personal com del personal sanitari i cuidadors.

  Dades que reflecteixen la situació actual a Espanya

  Es calcula que a Espanya el 2017 unes 318.442 van morir per un procés de malaltia que requereix cures pal·liatives. Moltes més hauran requerit aquestes cures, encara que no hagin mort en aquest període. Per la seva complexitat, unes 129.500 haurien necessitat recursos de cures pal·liatives específiques. No obstant això, com es reflecteix a l’Atlas de les Cures Pal·liatives a Europa, aquests recursos escassegen de manera cridanera a Espanya. Així, en aquest Atles, Espanya queda situada al número 31 dels 51 països estudiats en referència a la presència d’aquests equips específics.

   

  Com pot contribuir l‟arquitectura a millorar la situació?

  Entre el 1972 i el 1981 el professor i arquitecte Roger Ulrich va recollir dades sobre la recuperació postoperatòria en un hospital de Pennsilvània.

  L’anàlisi es basava a demostrar si les vistes de les habitacions d’hospitalització influïen d’alguna manera en la recuperació dels pacients, si hi havia respostes positives i de caràcter mesurable. Per a aquesta anàlisi es van estudiar 46 casos de pacients, dels quals 23 van ser allotjats en habitacions amb vista a la natura i els 23 restants amb vista a un edifici.

  Els resultats van indicar que els que s’allotjaven a les habitacions amb vista a la natura van tenir estades postoperatòries més curtes, van prendre menys fàrmacs i van rebre menys avaluacions negatives per part de les infermeres en comparació dels pacients l’estada dels quals va transcórrer a les habitacions amb vistes a l’edifici .

  Arran d’aquest estudi es desenvolupa el Disseny Basat a l’Evidència, que es defineix com la presa de decisions sobre l’entorn construït a partir de recerques rigoroses i fiables, per tal de millorar al màxim els resultats en salut. Aquest tipus de disseny demostra que els espais físics poden afectar la qualitat de vida, la recuperació de les persones i els resultats mèdics del pacient.

  La investigació sobre la relació entre l’entorn construït i la salut humana ens pot ajudar a comprendre la dimensió psicosocial, fisiològica i cultural de les malalties terminals. Un entorn dissenyat amb els principis del disseny basat en l’evidència pot millorar l’experiència del pacient en el procés de final de vida, a partir de l’anàlisi i la verificació de dades recollides a partir de l’estudi de diferents solucions.

  A partir de la revisió de la literatura existent hem sintetitzat i resumit l’evidència de la investigació existent als camps de la medicina, la psicologia ambiental, la infermeria, les cures pal·liatives i l’arquitectura.

  D’aquesta revisió, es conclou que els factors ambientals clau que milloren l’experiència del procés de final de vida van ser els que van millorar la interacció social, les distraccions positives, la privadesa, la personalització i la creació d’un entorn a escala humana i l’entorn ambiental , establint com a principis de disseny principals:

  -Entorns no medicalitzats, a escala humana.

  -Disseny despais que promoguin la dignitat i la intimitat dels pacients. Establir dissenys i estratègies que facilitin l’orientació de les persones, de manera que en tot moment puguin trobar, identificar i fer servir els diferents llocs i espais sense demanar ajuda.

  -Criteris de disseny universal, entès com el disseny d’un entorn, edifici o producte que pugui ser usat i entès per tot el món independentment de la seva edat, mida, habilitat o discapacitat.

  -Habitacions individuals amb espais adequats per als acompanyants i familiars.

  -Varietat despais socials, adaptables a àrees comunitàries més petites, en funció de les necessitats dels pacients i les famílies.

  – S’ha de promoure el màxim l’entrada de llum solar, mitjançant finestres a l’exterior, amb elements de control solar, ja siguin interiors (cortines o persianes) o exteriors (porxos), per evitar enlluernaments.

  -Finestres amb vistes exteriors i accés a espais exteriors i jardins.

  – Cal evitar una imatge institucional i despersonalitzada, i promoure l’ús de materials culturalment rellevants i familiars per als usuaris, que siguin compatibles amb la salubritat, el manteniment, els requeriments funcionals i el respecte al medi ambient.

  – S’ha de prestar una cura especial amb el confort acústic, la ventilació, la renovació de l’aire per evitar males olors i el control higrotèrmic dels diferents espais.

  El control de la temperatura i la humitat per garantir el confort i la salut dels residents.

  El confort acústic, és a dir, l’absència de reverberació i sorolls no desitjats.

  Una bona renovació de l’aire, per mitjans mecànics i també per medis naturals (finestres), per evitar males olors i reduir la propagació i el contagi d’agents patògens.

  Com ha de ser el centre?

  Les dues tipologies de centres que s’assemblen més a l’ideal d’un centre per a pacients pal·liatius són els Maggie’s Centers i els Hospices. Els primers són centres de dia especialitzats en pacients amb càncer, aquests centres ajuden a suportar la malaltia tant a pacients com a familiars durant tot el procés mitjançant atenció psicològica i diferents tipus d’activitats. Els Hospice són centres específics per a pacients pal·liatius que van començar a construir-se al Regne Unit i que posteriorment es van estendre a diversos països. Ofereixen la possibilitat de passar els darrers dies de la malaltia en un entorn controlat mèdicament, però amb un caràcter més casolà i menys institucionalitzat, oferint també assistència psicològica i teràpia ocupacional.

  Tot i ser centres especialitzats i comptar amb diversos espais específics per a pacients pal·liatius, tots dos casos no tenen un espai de caràcter social que ajudi a integrar el centre a la trama urbana ia apropar la ciutadania a les cures pal·liatives. Si volem resoldre el problema principal de desconnexió amb la societat, l’hem d’integrar en aquest espai i fer que normalitzi una situació i un procés inevitable per a tots nosaltres.

  Es tracta d’un espai fet per a les persones, on l’important és l’usuari i la seva experiència. Es necessita un lloc que, malgrat que sigui una casa, sigui el més casolà possible i faciliti l’estada de les persones.

  Per contribuir a aquest aspecte cal que sigui el menys institucional possible, evitant els components que medicalitzin lespai.

  Ha de facilitar tant espais de relació social entre usuaris i treballadors com espais individuals que permetin intimitat i un recolliment més gran. Sent el factor social un valor positiu, sempre calen moments d’intimitat, tant per al pacient amb els seus familiars com d’aquest sol.

  Ha de recollir la necessitat d’involucrar la societat, com més gran és el desconeixement més gran és la por. Ens cal aportar espais d’activitat i relació.

  La ubicació del centre és un factor determinant. Durant molt de temps es va establir que aquest tipus de centres havien de ser en un entorn natural, allunyat del nucli urbà i permetent estar en un lloc de relaxació i pau. No obstant això, malgrat tenir beneficis clars estar envoltat de naturalesa i espais exteriors, hi ha un factor massa significatiu: l’aïllament. Podem generar un espai inclòs dins la ciutat que tingui els beneficis de la natura i espais exteriors mitjançant patis i jardins que alhora permeti als usuaris seguir en contacte amb la seva vida diària. En un procés final de vida no podem perdre de vista que la sensació de desconnexió amb el dia a dia d’una persona, la seva activitat diària i les relacions personals perjudica greument l’estat emocional.

  Quan parlem de cures pal·liatives i tot allò que els envolta no podem concloure que l’únic afectat és el pacient. Durant tot el procés es veuen afectades totes les persones involucrades, per la qual cosa necessitem tenir en compte cadascuna en els diferents espais on participen.

  Cadascú tindrà unes necessitats i unes especificacions concretes que han de ser analitzades i tractades de la millor manera possible. D’aquesta manera podem distingir quatre dimensions: cuidadors, treballadors, pacients i societat.

  Totes estaran involucrades en 6 àrees principals:

  -ADMINISTRATIVA. Dóna el suport necessari a les activitats del centre. Està formada per una àrea de treball administratiu i despatxos individuals per al personal que dirigeix ​​el centre.                    -CONVIVÈNCIA. Zona d’habitacions i espais comuns, com ara sales d’estar per al dia a dia dels usuaris i cuidadors, o també espais per al descans i la distracció.
  -TERAPEUTICA. Agrupa els diferents serveis i àrees on treballa el personal sanitari, com ara consultes, rehabilitació, teràpia ocupacional, etc.
  -SERVEIS GENERALS. Agrupa totes les àrees i serveis que permeten el funcionament del centre: magatzems, bugaderia, cuina, vestuaris, neteja, residus, instal·lacions…
  -SOCIAL. Espais que relacionen el centre amb el seu entorn i que involucren la resta de la societat, com ara: biblioteca, gimnàs, espais per a nens, zones de formació…
  -EXTERIORS. Convé que el centre disposi d’espais exteriors qualificats (jardins terapèutics) on els usuaris puguin fer passejades, rebre visites, etc.

  Espais principals

  L’habitació:

  L’espai de l’habitació no pot ser igual a la d’una unitat d’hospitalització, si voleu posar el focus a les persones i desvincular l’espai de l’àmbit hospitalari no podem fer les mateixes intervencions. Per aquest motiu es proposa una sèrie de pautes que cal seguir en relació amb aquest espai.

  El centre de l’habitació NO és el llit, la seva ubicació central fa que la mirada hi recaigui directament, provocant una associació directa de l’usuari i la malaltia. Hem de generar espais que propiciïn zones de conversa i estar amb els familiars i persones properes que siguin el més normalitzades possibles, sempre que la situació del pacient ho admeti. No causa el mateix efecte una reunió on tots els presents s’ubiquen en el mateix tipus de seients que una on la gent es congrega al voltant d’un llit o un seient diferent al de la resta. Si volem normalitzar la situació, hem de començar per normalitzar els espais.

  De la mateixa manera hem de generar espais accessibles per a tota mena d’usuaris, si volem integrar ho hem de fer des de tots els àmbits i en totes les perspectives, cercant el disseny universal.

  Tots aquests espais disposaran del màxim d’il·luminació natural, fomentant una estada més agradable i favorable per als usuaris i especialment aquells que per la seva patologia no puguin gaudir de la possibilitat de sortir a l’exterior.

  D’altra banda, es considera imprescindible dotar de caràcter cadascuna de les habitacions i d’un espai de personalització per als usuaris que hi faci sentir-se el més còmode possible i en un ambient el més semblant a la seva llar possible. També, a cadascuna d’aquestes habitacions es disposarà d’un rellotge i calendari integrats per a la ubicació espai-temporal de l’usuari i evitar així la possible síndrome confusional.

   

  Àrea de professionals:

  El concepte és tenir una sèrie d’espais comuns al llarg de l’àrea de convivència on hi ha diferents tipus de mobiliari, tant usuaris com personal treballador puguin seure i conviure. D’aquesta manera tindrem una tipologia de seients més semblant al que seria una sala d’estar d’una casa oa un estudi de treball, passant de butaques i sofàs a taules i cadires que valguin tant per a feina com per a lectura de pacients, familiars i personal treballador del centre.

  No obstant això, i essent impossible la realització de tota mena de treball en aquestes estades, es proposa com a complement un parell de despatxos i sales de reunió per fer-ho. De la mateixa manera, la informació a pacients o converses que requereixin més intimitat que la d’una xerrada informal, es faran o bé en aquestes sales privades o en unes específiques per a aquest ús.

  Generant aquests espais de proximitat i relació es fomentarà la des estigmatització de la figura mèdica, facilitarà la comunicació i permetrà treballar i interaccionar de manera més natural a psicòlegs i treballadors socials que es trobin al centre.

  Com a punts principals es destaquen:

  NO és un control convencional com en una unitat hospitalària.

  – Els historials i medicines tindran una ubicació fixa i controlada.

  – Es busca una comunicació natural i fluida, que no sigui invasiva i el més propera a un ambient social extern.

  Sales d’estar i espais comuns:

  Aquests espais seran amplis i accessibles, possibilitant la zonificació dels mateixos a través de la utilització de diferents tipus de seients i mobiliari. Es cercarà una transparència d‟aquestes zones tant amb els espais exteriors com amb la resta de la unitat, fomentant així la comunicació visual i la fàcil orientació dels usuaris en tot moment.

  Es distingiran 3 tipus de zones que poden compartir la mateixa estada:

  – Zona d’estar

  Un espai de descans, on veure la televisió, mantenir una conversa amb la resta d?usuaris, el més semblant a un saló de casa.

  Un entorn còmode amb seients còmodes i on poder relaxar-se.

  – Zona de lectura

  Espai adjacent a l’anterior, on amb una tipologia de mobiliari similar i amb algun element més com per exemple una xemeneia es pot aportar més calidesa i dotar d’un aire de calma un espai, que combinat amb les vistes a l’exterior pot generar distraccions positives i sensació de llar mitjançant una activitat quotidiana.

  – Zona de cuina terapèutica i menjador

  Busca promoure l’activitat i la distracció dels usuaris mitjançant activitats quotidianes, de la mateixa manera ajuda a fomentar les ganes de menjar i evitar l’aversió pel menjar que poden patir molts dels usuaris a causa del tractament rebut.

   

  Accés al centre:

  Un dels punts principals de ledifici és lespai de benvinguda. Com que és un centre condicionat per una alta connotació negativa, ha de ser el més amable i proper possible des de la seva entrada fins a la darrera de les estades del mateix.

  Es proposa un accés diàfan, on no hi hagi un punt de recepció, sinó que mitjançant una visualització directa de l’espai el personal pugui acudir a rebre la gent que entri al recinte.

  Aquest espai és la benvinguda a una nova llar, per tant entrarem a una recepció oberta on trobarem espais de sofàs i seients, prestatgeries i visual a patis interiors, que proporcionin llum natural i un entorn amable.

  Estarà vinculat a les zones més públiques del centre, de manera que no afecti la privadesa diària dels usuaris però sí que mantingui una relació visual directa que permeti veure’n la vida.

   

     

  Entorns naturals:

  S’anomenen entorns naturals tots aquells espais exteriors dins de la parcel·la on s’ubica el centre que tenen un caràcter d’esbarjo social i vinculats a la naturalesa.

  Aquí podem distingir entre:

  Jardins terapèutics, que fomenten les distraccions positives dels usuaris en involucrar-los en una activitat col·lectiva, així com l’estimulació sensorial.

  Espais exteriors enjardinats i urbanitzats on realitzar diferents activitats com ara exercici, celebració d’esdeveniments exteriors, passejar, etc.

  Tots aquests espais han d’estar proveïts de diverses zones cobertes, que protegeixin els usuaris de les inclemències del temps, tant d’un assoleig excessiu com de la pluja, principalment entre l’interior i l’exterior, com a espai de transició.

  De la mateixa manera, s’han de disposar diferents seients vinculats a aquests espais coberts, que garanteixin que qualsevol persona pugui descansar o seure a gaudir de l’aire lliure en qualsevol moment.

  Es dissenyaran recorreguts de passeig circulars a través del paviment que facilitin l’orientació i la ubicació per a aquells usuaris amb alteracions cognitives. La utilització d’aquest paviment tindrà en compte el color, la textura i la relliscosa, evitant possibles caigudes i dificultat de moviment per part dels usuaris.

  Tots els espais exteriors han de ser accessibles per a tots els usuaris, i en cas que l’edifici consti de més d’una planta ha de garantir la sortida des de totes a aquests espais.

   

  Espai social:

  Com es descrivia al principi, un dels problemes més grans en parlar de cures pal·liatives és el desconeixement i la manca d’involucració social per part de la societat, que durant anys ha tractat el tema com a tabú.

  Podem contribuir a millorar aquesta situació apropant la ciutadania a aquest tipus de centres, per això, des del disseny podem efectuar un gran canvi tan sols afegint una zona específica a l’edifici.

  Es tracta d’una àrea on es troben vinculats diferents tipus de serveis comuns a la ciutat, com ara:

  – Biblioteca

  – Gimnàs

  – Espais d’esplai per a nens

  – Sales de formació

  – Espais multiusos per a conferències, congressos, xerrades…

  Són serveis associats al centre, ja siguin propis o espais de caràcter privat. En tots dos casos són espais socials integrats en un centre de pacients pal·liatius, això fomenta la interacció de la resta de la comunitat en el dia a dia d’aquests pacients i en promou la visualització i la normalització.

  En el cas d’aquesta zona no es poden definir unes característiques concretes ni uns paràmetres com en els espais anteriors perquè estem parlant de diversos tipus d’espais que no tots dependran directament d’aquest centre. Això no obstant, sempre han de complir els requisits mínims de control ambiental i confort en cadascun. Sí que es pot definir el caràcter general de l’àrea, on és essencial que es respectin els espais privats dels usuaris del centre com ara les habitacions, els espais comuns o els espais de treball del personal. Evitant interferències al dia a dia de les dues àrees.

  D’altra banda i per evitar la disgregació de tots dos serveis, l’accés serà de caràcter comú per a tots dos. Si es produís una total separació d’ambdues àrees, la integració social de la resta de la ciutat al centre no es produiria o no tindria la mateixa repercussió.

  Adequació hospitalària

  Actualment als Hospitals, una unitat hospitalària per a Cures Pal·liatives, en cas que n’hi hagi, no es diferencia en res d’una altra unitat d’hospitalització convencional. En algunes unitats podem observar petites intervencions afegint sales d’espera per a familiars o zones de descans, aquestes intervencions generalment vénen donades per la iniciativa dels treballadors i familiars a causa de la seva necessitat.

  Per tant, ens trobem davant d’una manca de criteris de disseny des de l’inici, no es planteja que aquest tipus d’unitats tinguin altres necessitats ni cap altre funcionament. A causa d’aquest desconeixement s’eludeixen moltes de les zones essencials per a un ús correcte d’aquest tipus d’espais i els usuaris es veuen obligats a aprofitar o modificar estades existents.

  A continuació, es determinen una sèrie de pautes i recomanacions a seguir extretes de diversos protocols de disseny internacionals per tal de millorar i apropar la unitat a la posició sociosanitària que hauria de tenir malgrat trobar-se integrada a l’àmbit hospitalari.

  • Espai exterior accessible tant per a treballadors com per a familiars/cuidadors i pacients. Aquest espai se situarà preferiblement a la planta baixa, permetent el fàcil accés de tots els usuaris. Si no és possible, s’ha de facilitar l’accés des de totes les plantes i interferir el mínim possible en les circulacions internes de cada unitat.
  • Es garantirà un espai social de mida adequada, augmentant l’espai per a familiars i cuidadors i intentant diferenciar zones de menjador, sales d’estar i espais per al treball diari d’aquests usuaris ja que cal facilitar l’activitat de la vida diària.
  • També s’hi destinarà un espai, sempre que sigui possible i depenent del funcionament del centre, per al treballador social, psicòleg, teràpia ocupacional i hospitalització a domicili.
  • Les habitacions dels pacients no seran les d’una unitat convencional, el centre NO ha de ser el llit ja que estigmatitza i posa el focus en la malaltia.

  Han de comptar amb un espai d’emmagatzematge suficient per al pacient com per al familiar, disposar d’un calendari i un rellotge així com de vistes a l’exterior que evitin la síndrome confusional. També hauran de ser compartimentables a zones d’estar i/o treball i la zona de descans del pacient, així com comptar amb paràmetres o espais de personalització per al pacient que pugui gaudir com a pròpia l’estada.

  • Atenció i escolta: les habitacions disposaran de sistemes de trucada al control d’infermeria que siguin accessibles i completament funcionals per al tipus d’usuaris de la unitat. De la mateixa manera i per si aquests fallessin, les habitacions han d’estar properes al control d’infermeria, garantint l’escolta i la ràpida intervenció per part del personal assistencial en cas que fos necessari.
  • Es recomana un espai de sala de dol, on el familiar sigui informat, pugui descansar en un entorn privat, ser assessorat i gestionar els tràmits administratius després de la mort. Aquest espai s’hauria d’ubicar fora de la unitat, encara que proper a aquesta per evitar creus de circulacions entre pacients i possibles alteracions a l’activitat diària.
  • Es controlaran les vistes i la privadesa de les visuals de totes les estades de la unitat, incloent-hi espais de treballadors com d’usuaris i permetent-los tenir intimitat tant en la seva feina diària com en la seva estada.

  Conclusió

  Per molt de temps s’ha ignorat l’efecte de l’ambient en el comportament humà, tot i que és un tema que els psicòlegs ambientalistes ha emfatitzat. Hi ha nombrosa literatura i evidències que certifiquen la importància de l’entorn construït amb el benestar de les persones, entès aquest com un estat de satisfacció personal, de comoditat i de confort, que de forma separada o conjunta considera positius i/o adequats aspectes com ara la salut, l’harmonia amb ell mateix i amb l’entorn o la sensació de sentir-se realitzat per haver obtingut un desenvolupament personal, entre d’altres.

  La persona amb la percepció, les necessitats i la reflexió, influeix i construeix l’ambient, però alhora l’ambient és un principi actiu que influeix en les persones condicionant-les en el seu comportament, per la qual cosa en el disseny espacial una de les finalitats principals és l’eliminació del sentiment de por i de separació de la vida diària.

  Especialment en les persones en situació de dependència, l’ambient físic té una gran importància en el seu benestar físic i subjectiu. Per tant, cal assolir entorns accessibles, confortables, segurs i significatius.

  Ni un “hospital” ni una “llar”, l’arquitectura dels espais de final de vida exerceix un paper important en el suport dels principis holístics de les cures pal·liatives com a teló de fons per a una bona vida fins al final

  Conciliant allò social i allò espacial, els espais de final de vida han de desenvolupar oportunitats i situacions per a entorns que permetin als qui estan al final de la seva vida viure amb dignitat.

  L’experiència de morir és profundament humana. És un moment excepcionalment emocional, psicològic, espiritual i, de vegades, místic, que tots experimentarem. La mort pot ser una perspectiva aterridora per a molts, però és clar que latenció dalta qualitat al final de la vida pot marcar una gran diferència.

  Humanitzar és tot el contrari d’actuar sobre l’ambient físic mitjançant actuacions superficials de maquillatge, mera decoració o bon gust sense cap evidència científica dels beneficis que aquella actuació aporta als residents.

  Humanitzar els espais de final de vida és aconseguir entorns, processos i serveis en què tots els usuaris vegin satisfetes les seves necessitats físiques, psicològiques i emocionals.

  Referències

  1. Murrray S, Moine S. People die everywhere, so care should be optimised in all settings and all along the way. BMJ 2015; 3135: h5677 doi 10.1136/bmj.h5677 (Published 27 October 2015)
  2. Gomes, B., Calanzani, N., Gysels, M. et al. Heterogeneity and changes in preferences for dying at home: a systematic review. BMC Palliat Care 12, 7 (2013) doi:10.1186/1472-684X-12-7
  3. Generalitat de Catalunya. Observatori de la mort. Disponible en http://observatorisalut.gencat.cat/ca/Observatori_mort/. Consultado el 20 de enero de 2019.
  4. Nuño-Solinís R. Herrera E, Librada S, Orueta JF, Cabrera-León A. Actividad asistencial y costes en los últimos 3 meses de vida de pacientes fallecidos con cáncer en Euskadi. Gac Sanit.2017; 31 (6): 524-530
  5. Ulrich, R.S. (1984). View through a window may influence recovery from surgery. Science, 224 4647, 420-1
  6. Center for Health Design. 2005. Scorecards for evidence-based design. Concord, CA: Center for Health Design.
  7. Geboy, L. 2007. The evidence-based design wheel. Healthcare Design 7(2):41–42
  8. Sandsdalen, T., Hov, R., Høye, S., Rystedt, I., & Wilde-Larsson, B. (2015). Patients’ preferences in palliative care: A systematic mixed studies review. Palliative Medicine, 29(5), 399–419.
  9. Ulrich, R. S., C. Zimring, A. Joseph, X. Quan, and R. Choudhary. 2004. The role of the physical environment in the hospital of the 21st century: A once-in-a-lifetime opportunity. Center for Health Design: Concord, CA
  10. Dilani A, editor. Design & Health III: health promotion through environmental design. Proceedings of the 3rd on Design and Health; 23-29 June 2003, Montreal, QuebecDesign and Health; 2004.
  11. Van Hoof, J., Rutten, P. G., Struck, C., Huisman, E. R., & Kort, H. S. (2015). The integrated and evidence-based design of healthcare environments. Architectural Engineering and Design Management, 11(4), 243-263.
  12. Stephen VerderberBen J. Refuerzo. 2019. Innovations in Hospice Architecture.Routdlege.New York..

  Agraïments

  Al Dr.Rafael Mota, Dr. Alberto Melendez i Dra. Esther Limón per empènyer-nos a iniciar aquest treball i pel seu suport i aportacions realitzades durant el procés de redacció de la guia.