Servei d’Urgències i CMA, Granollers

Fecha: 2015-2020
Obra nueva: 7.917,15 m²
PEC: 15.330.739,40 €
Promotor: Infraestructures.cat

L’objecte del projecte es la construcció d’un nou Centre de Salut a Granollers, i alhora aprofitar la disposició d'una arquitectura publica per fer ciutat en una par-cel.la que fa de límit entre dues trames urbanes ben diferenciades. La proposta es desenvolupa verticalment, apilant els usos per plantes, de manera que a cada nivell hi ha un servei diferent, i aconseguint així una organització clara i fàcilment comprensible pels usuaris. La distribució dels diferents serveis en vertical es fa atenent al volum d’usuaris, i facilita anar retallant el volum de l’edifici a mesura que s’incrementa l’alçada de l’edifici. Això permet fer la transició d’una trama urbana a una altra, alhora que redueix el moviment vertical dels usuaris, propiciant un ús més fluid del centre.

Adequació a l’entorn// L’edifici, situat entre mitgeres i amb façana a dos carrers molt diferents, fa de nexe entre les trames existents amb de la seva volumetria, i s’articula entorn un passatge que comunica els dos carrers, creant un nou espai públic urbà. D’altra banda, es crea una plaça al carrer Marià Sans per tal d’esponjar la trama urbana del casc antic i alhora protegir la intimitat tant de l’equipament com els edificis d’habitatges existents.

 Organització i esquema//La volumetria es desenvolupa amb PB+4 al carrer Girona i PB+2 al carrer de Marià Sans. Les plantes baixa i primera acullen el servei d’urgències (PB) i el bloc quirúrgic (P1), mentre que a les plantes superiors, on es situen les consultes i els despatxos, un gran pati, al que s’aboquen les sales d’espera, aporta les condicions de llum i ventilació adequades i és el mecanisme que organitza la distribució i les circulacions.

 Singularitat i caràcter// Tot i la seva seva situación privilegiada, el nou Centre de Salut de Granollers presenta només dues façanes, a carrers oposats. Per això es desenvolupa una solució d’envolvent singular amb tubs metàlics en diferents posicions que donen vibració a la façana i actúen com sistema de protección solar.

A més, la combinació del volum decreixent en alçada amb la situación d’una planta d’instal·lacions en P2, dona a l’edifici la flexibilitat i lleugeresa volumétrica necessària per respondre a la gran escala urbana de l’eix comercial del carrer Girona, i al teixit de cases baixes del carrer Marià Sans.

Criteris de Sostenibilitat// El disseny del nou centre de salut afronta els valors de sostenibilitat i equilibri amb l’entorn de manera global, introduïnt criteris d’ecodisseny que permeten minimitzar l’impacte ambiental generat per l’edifici i alhora reduir els requeriments energètics del centre.

En aquest sentit és especialmente significativa la resolució de les dues façanes mitjançant una doble pell que li dona profunditat. La pell exterior es conforma a partir de tubs metàl·lics verticals agrupats seguint diferents plans que creen visuals dirigides i controlen la incidència solar sobre l’interior, on es situen espais especialmente sensibles, com boxs de recuperació, consultes i despatxos, tots ells amb orientació est o oest. S’utilitzen materials de baixes emissions de C02 i amb certificació medioambiental, a més de sistemes de construcció en sec que permten ser desmuntats i reutilitzats.